Prof dr hab med Jerzy E. Kiwerski - Strona domowa dr n. med. Marka Krasuskiego

Idź do spisu treści

Menu główne:

Prof dr hab med Jerzy E. Kiwerski

o mnie > Moi mistrzowie
   Profesor Jerzy Kiwerski był moim mentorem w pracy zawodowej. Był kierownikiem mojej specjalizacji w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej jak i rehabilitacji medycznej.
Uczył mnie podstaw i doskonalenia w chirurgii kręgosłupa. Był moim mentorem pracy naukowej i promotorem pracy doktorkiej.
Bardzo szybko wdrożył mnie w samodzielność w zakresie diagnostyki, leczenia chorych. 
 Profesor Jerzy Kiwerski urodził się 24.06.1937 roku w Warszawie w rodzinie inteligenckiej.
W 1954 roku ukończył gimnazjum W.Górskiego w Warszawie. W 1955 roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Przed podjęciem studiów / listopad 1954r/ pracował w Zakładzie Anatomii Prawidłowej PAM, kontynuując ją przez okres studiów /1954 – 1962/ na etacie laboranta, asystenta technicznego. Po uzyskaniu Absolutorium powrócił do Warszawy, podejmując pracę w Zakładzie Anatomii Patologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie / 1962-1964/. Dyplom lekarza uzyskał w 1963 roku. Po odbyciu staży podyplomowych /Szpital Czerniakowski/ – 1 stycznia 1965r. rozpoczął pracę w Stołecznym Centrum Rehabilitacji w Konstancinie.
    Od października 1967 – z inicjatywy prof. M.Weissa podjął pracę na etacie asystenta w Klinice Rehabilitacji A.M. w Warszawie. W 1967 r. uzyskał I stopień, a w 1969r. – II stopień specjalizacji w zakresie rehabilitacji, a następnie w 1971r. I stopień, a w 1974r - II stopień w zakresie chirurgii urazowej i ortopedii. W 1971r. roku po obronie pracy doktorskiej na temat „Postrzałowe uszkodzenia nerwów obwodowych” uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 1975 roku – po obronie w Akademii Medycznej w Warszawie pracy „Próba zwiększenia przydatności ręki tetraplegika drogą stosowania przeszczepów nerwów i stymulatorów implantowanych” uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie rehabilitacji schorzeń narządów ruchu, po czym został awansowany na etat docenta Katedry i Kliniki Rehabilitacji A.M. w Warszawie. W tym okresie zostałem też ordynatorem oddziału neuroortopedycznego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie /1973 – 1999/. W 1982 roku otrzymał nominację na Kierownika Katedry i Kliniki Rehabilitacji i funkcję tą piastował do 2008 roku. W latach 1982 - 2002 pełnił funckję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji w województwie mazowieckim.
Uchwałą Rady Państwa z dnia 5 lipca 1984 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego. W latach 1986 – 1990 piastował stanowisko kierownika ogólnopolskiego programu resortowego MZ – XII „Rehabilitacja lecznicza i readaptacja społeczna”, członka Krajowego Zespołu Specjalistycznego – pełniąc jednocześnie funkcję konsultanta regionalnego. W latach 1992 – 1998 pełnił funkcję dyrektora naczelnego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie. 16 lutego 1999 roku otrzymał nominację Ministra Zdrowia na stanowisko profesora zwyczajnego w Akademii Medycznej w Warszawie.
W latach 2002 - 2008 roku piastował funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
Po zakończeniu pracy w Klinice Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, został Rektorem Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie.
Dorobek naukowy profesora obejmuje ponad 570 doniesień publikowanych w kraju i za granicą / ponad 70/ autorstwao redakcja 10 podręczników ponad 360 wygłoszonych referatów na krajowych i międzynarodowych zjazdach i sympozjach naukowych. Łączna wycena / po habilitacji/ publikacji krajowych wg KBN 902,5 „Index Copernikus” 1122, 36 Impact Factor zagranicznych 27,488.
Profesor byłem kierownikiem specjalizacji ponad 90 lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej, chirurgii urazowej, ortopedii. Był promotorem 24 ukończonych doktoratów, opiekunem 3 przewodów habilitacyjnych.
Jest wieloletnim członkiem Komitetu Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej PAN, w latach 1996 – 1999 pełnił funkcję vice- przewodniczącego, a w latach 1999r – 2009 przewodniczącego Komitetu, w ostatnim czasie poszerzonego i przemianowanego na Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej. Od 1993 roku jest członkiem Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, w latach 1996 – 1999 pełniąc funkcję vice –przewodniczącego Komisji Inżynierii Medycznej. Od 1995 roku jest członkiem New York Academy of Sciences. Jest członkiem honorowym Światowej Federacji Chirurgów Kręgosłupa i Spondyliatrów oraz Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, w którym w latach 1992 – 1999 pełnił funkcje prezesa, a do 2022r był członkiem Zarządu Głównego PTReh.
Jestem wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedów i Traumatologów, przez dwie kadencje pełniąc funkcję przewodniczącego Sekcji Spondyloortopedii Towarzystwa, członek- założyciel Polskiego Towarzystwa Biomechaniki / przez dwie kadencje – vice przewodniczący Towarzystwa. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej, członek Zarządu Głównego Towarzystwa / 2003r/. Przedstawiciel Polski W European Board of Physical Medicine an Rehabilitation / 1998 -/, członek Research Board of Advisors of the American Biographical Institute /2001 -/, wieloletni członek International Medical Society of Paraplegia / 1990 -/, European Spine Society / 1991/, obecnie Spine Society of Europe, International Rehabilitation Medical Association / 1990/.
Członek wielu Komitetów Redakcyjnych, min. „Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej”, „Postępów Rehabilitacji”, „Nowej Medycyny”, „Balneologii Polskiej”, „Fizjoterapii Polskiej”, „Niepełnosprawność i Zdrowie”, „Ortopedia, Traumatologia,Rehabilitacja.
Wyróżniony:  Krzyż Komandorski Odrodzenia Polski (2015), Złotym Krzyżem Zasługi / 1974/, Krzyżem Kawalerskim OOP / 1979/, medalem Adama Grucy / 1994/, odznaką Zasłużony Pracownik Służby Zdrowia, Złotą Odznaką TWK, odznaką Za Zasługi dla Warszawy, Nagrodą Prezydenta Warszawy, Medalem 50 – Lecia A.M. w Warszawie, 50 – Lecia Nauczania Medycyny w Lublinie, Medalem 50 –Lecia PAN. Wyróżniony 7 – krotnie Nagrodami Ministra Zdrowia Io, licznymi nagrodami I i II stopnia Rektora Akademii Medycznej w Warszawie.
Wyrózniony przez International Biographical Centre oraz American Biographical Centre licznymi wyróżnieniami i dyplomami, w tym: 2000 Outstanding Intellectuals of 20th Century,
2000 Outstanding Scientists of the 21st Century, Man of the Year 2001, cytowany w licznych miedzynarodowych wydawnictwach biograficznych.
Zaliczony do groan “The 100 Most Intriguing People of 2003 / Am.Biogr.Inst./ oraz “The Genius Elite” July 2004 /ABI/. Man of the Year 2004. FABI / Fellow of American Biographical Institute/.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego